Recommend

ช่องทางด่วน

SEARCH CLASS

CLASS LINE UPOUR SOCIAL NETWORK

FACEBOOK

LINE

INSTAGRAM

YOUTUBE

ให้คะแนนความประทับใจ และแนะการบริการ WE FITNESS SOCIETY

[[[["field10","contains","yes"]],[["show_fields","field9"]],"and"]]
1

ข้อมูลท่านสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
no-icon
เบอร์โทรศัพท์
no-icon
เริ่มส่งต่อความรู้สึกประทับใจ

คะแนนน้อยที่สุด = 1 คะแนนมากที่สุด = 5

5 = ดีมาก

4 = ดี

3 = ปานกลาง

2 = พอใช้

1 = ควรปรับปรุง

ให้คะแนนเกี่ยวกับฝ่ายบริการ WE FITNESS SOCIETY
12345
ภาพรวมการให้บริการ/การต้อนรับ/การให้คำแนะนำ
ผู้ฝึกสอนมีความพร้อมที่จะให้การบริการท่านสมาชิก
สิ่งอำนวยความสะดวก/อุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการ
ความสะอาดของพื้นที่หมายรวมถึงก่อนและหลังการรับบริการ
ความสนใจหรือความต้องการที่จะกลับมาออกกำลังกายอีกครั้งด้วยตนเอง
แนะนำการบริการให้เราพัฒนาด้านการบริการให้ดียิ่งขึ้น
0 /
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right