WE SWEAT OFF
วิธีการสมัคร

• กดสมัคร และกรอกข้อมูล พร้อมทั้งเลือกช่องทางชำระเงิน

• ถ้าเลือกโอนเงิน ( จะมีระบบ ยืนยันการชำระเงินด้วยการอัพโหลดใบเสร็จ)

• ถ้าเลือกบัตรเครดิต ชำระเงินได้ทันทีผ่านบัตร เครดิตด้วยระบบความปลอดภัยสูงผ่าน 3D Secure

• หลังจากชำระเงิน เสร็จสิ้น จะมี หมายเลขรายการเริ่มต้น W21

• ให้กรอก หมายเลขรายการ หรือ Order Number ใน กลุ่ม WE SWEAT OFF โดยเป็นการกรอกเพียงครั้งแรกครั้งเดียว